Általános adatvédelmi tájékoztató

Általános adatvédelmi tájékoztató

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Minorits Gépgyártó Kft.

Székhely: 8676 Karád, Kossuth Lajos u. 39.

Weblap: www.minorits.hu

Kapcsolattartó: Fürj Erzsébet

Telefon: 0036/20 269 2297

E-mail: office@minorits.hu

 

Adatfeldolgozás:

adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik

vagy

adatfeldolgozást végző személyek:

elérhetősége: ……………

elérhetősége: ……………

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

 

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

 

Adatvédelmi tisztviselő:

 • Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

vagy

 • adatvédelmi tisztviselő: Fürj Erzsébet

elérhetősége: 0036/20 269 2297

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 7453 Mernye, Petőfi Sándor u. 50/C címre vagy elektronikusan a 8676 Karád, Kossuth L. u. 39 címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Külföldi adattovábbítás:

 • történik külföldre továbbítás: az adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbítjuk: ebben az esetben sem sérülnek az érintetteknek adatvédelmi jogai, a védelem szintjének ugyanakkora marad.

Garanciái: a tanúsítvány és a magatartási kódex.

Kizárólag akkor továbbítunk személyes adatok az EGT-n kívüli területre, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet képes biztosítani, melynek képességét az Európai Bizottság állapítja meg.

 • Az EGT-n kívüli ország, ahová továbbítunk adatokat: Szerbia

ország rendelkezik a megfelelő szinttel, szerepel a Bizottság biztonságosnak tekinthető országok listáján.

 • Az EGT-n kívüli ország, ahová továbbítunk adatokat: USA.

Az USA-ban a címzett Társaság biztosítja, hogy betartja a Privacy Shield megállapodásban lefektetett feltételeket.

vagy

Az USA-ban a címzett Társaság nem tudja biztosítani, hogy betartja a Privacy Shield megállapodásban lefektetett feltételeket, de a következő feltételeket teljesíti, és ez alapján továbbítható a személyes adat:

 • a felek az Európai Bizottság által elfogadott adatvédelmi szerződés által meghatározott kikötéseket alkalmazzák vagy;
 • az adatvédelmi hatóság által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokat alkalmaznak a felek (Binding Corporate Rules, BCR) vagy;
 • olyan vállalkozásnak kerül továbbításra, mely már csatlakozott egy jóváhagyott magatartási kódexhez vagy;
 • a vállalkozás jóváhagyott tanúsítási mechanizmussal rendelkezik.

 

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. gépgyártás tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
 4. d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 5. e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;


Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek

közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)


Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.


a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

 

IV.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 

1. adatkezelések nyilvántartása

-a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti

tartalma:

sorszám
tevékenység
kezelt adatok
adatkezelési cél
adatkezelési jogalap
tárolás módja és ideje
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
adattovábbítás, címzettek
technikai és szervezési intézkedések

 

az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

2. az adattovábbítás nyilvántartása

tartalma:

sorszám
dátum
címzett
harmadik országba történő adattovábbítás
személyes adatok köre
adatkezelés, -feldolgozás célja
adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
technikai és szervezési intézkedések
adattörlésre előirányzott határidő
jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl. könyvvizsgáló kamarai azonosítója)

3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása

tartalma:

sorszám
kérelem időpontja
érintett neve, azonosító adata
kérelem tartalma
intézkedés megnevezése
intézkedés dátuma
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása

tartalma:

sorszám
incidens ideje
incidens megnevezése
érintettek köre
érintett személyes adatok
incidens hatása
intézkedések
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

tartalma:

sorszám
megkeresés tárgya és ideje
érintettek köre
érintett személyes adatok
intézkedések
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

6. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása

tartalma:

sorszám
tevékenység ideje
tevékenység
megfelelés-ellenőrzés
hatásvizsgálat-észrevétel
felügyeleti hatósági együttműködés


7. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása

tartalma:

sorszám
beérkezés ideje
kérelem tárgya
intézkedés (pl. visszaküldés)
adatkezelő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége


8. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása

tartalma:

sorszám
hatásvizsgálat ideje
műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
szükségesség, arányosság vizsgálata
kockázatok elemzése, kezelése
adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
adatvédelmi tisztviselő véleménye

Kelt: Mernye, 2018. május 25.